Phương châm về quà biếu

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân tại Canon Việt Nam

Canon Việt Nam luôn nhận thức rõ thông tin cá nhân là tài sản thông tin quan trọng và sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân và hoạt dụng một cách hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng tôi nhằm bảo vệ quyền riêng tư của mỗi công nhân viên với tư cách là một trách nhiệm xã hội.

Với triết lý này, Canon Việt Nam luôn nỗ lực trong việc bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên chính sách bảo vệ của công ty dưới đây:

1. Tuân thủ chuẩn mực liên quan tới thông tin cá nhân

Công ty tuân thủ các chuẩn mực, quy định và các tiêu chuẩn khác được quy định bởi pháp luật Việt Nam.

2. Thiết lập hệ thống quản lí nhằm bảo vệ thông tin cá nhân

Theo "Quy định Bảo vệ Bí mật Kinh doanh" và một số quy định khác, Canon Việt Nam thiết lập hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân phù hợp với nội dung công việc và quy định của các phòng ban, thu thập, sử dụng, bảo quản và cung cấp thông tin cá nhân một cách phù hợp đồng thời tiến hành công khai, đính chính thông tin cá nhân đến công nhân viên cũng như đối ứng một cách phù hợp với công nhân viên đó. Công ty không sử dụng thông tin cá nhân vượt quá phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng đã được vạch ra và thiết lập các biện pháp để đạt được điều này.

3. Bảo đảm tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân

Để bảo đảm tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân công ty nỗ lực để giữ thông tin chính xác và nội dung cập nhật nhất, đồng thời thiết lập nhiều biện pháp an toàn hợp lí trên cả hai phương diện hệ thống tổ chức quản lí và công nghệ thông tin ứng với những rủi ro khi sử dụng thông tin cá nhân, nỗ lực ngăn chặn việc truy cập trái phép, lấy cắp, phá hủy, làm sai lệch, rò rỉ thông tin cá nhân, từ đó điều chỉnh chúng phù hợp.

4. Giải quyết khiếu nại và trả lời tham vấn

Công ty tiếp nhận các thông tin khiếu nại và tham vấn từ các công nhân viên có liên quan tới việc sử dụng thông tin và hệ thống quản lí, đồng thời tiến hành đối ứng một cách thích hợp và phù hợp nhất.

Niimura Minoru

Tổng giám đốc