Phòng công nghệ sản phẩm (PE1) (kỹ sư cơ khí, chế tạo máy)

 • Nhiệm vụ:

  Kỹ sư sản phẩm:
  - Hỗ trợ triển khai sản phẩm mới về mặt kỹ thuật sản phẩm.
  - Quản lý và đưa ra các chỉ thị liên quan đến kỹ thuật cho các sản phẩm và công đoạn.
  - Tiến hành phân tích lỗi công đoạn, lỗi linh kiện, lỗi thành phẩm...để các phòng ban liên quan hoặc nhà cung cấp có thể tiến hành cải tiến, khắc phục lỗi.
  - Hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất bên ngoài kỹ thuật, sau đó phát hành câc chỉ thị liên quan đến vấn đề thay đổi kỹ thuật đó.

  Kỹ sư hỗ trợ sản xuất chi tiết cơ khí:
  - Hỗ trợ triển khai sản phẩm mới về dụng cụ và phương pháp sản xuất.
  - Phân tích lỗi sản xuất chi tiết cơ khí, khuôn mẫu và đề xuất biện pháp khắc phục.
  - Quản lý và bảo đảm chất lượng khuôn.
  - Thường xuyên lập báo cáo về tình hình chất lượng và phát biểu trước ban quản lý cấp cao.
  - Báo cáo liên lạc với các phòng ban liên quan bên công ty mẹ để giải quyết các công việc liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế khuôn.
  - Kiểm tra chất lượng và thiết kế khuôn các nhà sản xuất trong và ngoài nước.

  Kỹ sư phụ trách đóng gói:
  - Hỗ trợ triển khai sản phẩm mới về mặt kỹ thuật đóng gói sản phẩm: hộp, xốp, tài liệu hướng dẫn.
  - Quản lý và đưa ra các chỉ thị liên quan đến kỹ thuật cho việc đóng gói sản phẩm.
  - Tiến hành phân tích lỗi công đoạn, lỗi thiết kế, lỗi thành phẩm, vận chuyển, lưu kho...để các phòng ban liên quan hoặc nhà cung cấp có thể tiến hành cải tiến khắc phục lỗi.
  - Hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất bên ngoài kỹ thuật, sau đó phát hành các chỉ thị liên quan đến các vấn đề thay đổi kỹ thuật đó.
  - Báo cáo, liên lạc với các phòng ban liên quan bên công ty mẹ để giải quyết các công việc liên quan đến thiết kế và tiêu chuẩn đóng gói.

 • Yêu cầu cơ bản:
  - Khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc.
  - Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản.
  - Hiểu biết cơ bản về chế tạo, sản xuất.
  - Kỹ năng giải quyết các vấn đề chất lượng ( báo cáo - liên lạc - trao đổi).
  - Có kỹ năng sử dụng các phần mềm liên quan.

Trở về