Phòng Quản lý Điều phối (PUC)

Công việc của Phòng Quản lý điều phối

1. Nhân viên đánh giá báo giá: (cho G2)

 • Nhiệm vụ:
  - Phân tích giá mua
  - Liên hệ với khách hàng & các phòng ban liên quan để thảo luận về giá
  - Tiến hành những hoạt động nhằm giảm giá thành
 • Yêu cầu chung:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
  - Sử dụng thành thạo vi tính
  - Luôn đảm bảo công việc của cấp dưới được thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan
  - Có trách nhiệm, cẩn thận, tự tin, sang tạo và hợp tác

2. Nhân viên quản lý thông tin về nhà cung cấp: (cho G2)

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý thông tin về nhà cung cấp
  - Quản lý hợp đồng
  - Quản lý việc thanh toán
  - Quản lý tài sản cố định
 • Yêu cầu chung:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
  - Sử dụng thành thạo vi tính
  - Luôn đảm bảo công việc của cấp dưới được thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.
  - Có trách nhiệm, cẩn thận, tự tin, sang tạo và hợp tác

3. Nhân viên quản lý và vận hành hệ thống: (cho G2)

 • Nhiệm vụ:
  - Vận hành hệ thống
  - Kiểm tra dữ liệu giữa các phòng ban
  - Phối kết hợp với nhân viên của các phòng ban để tạo ra hệ thống làm việc hiệu quả
  - Thiết lập chương trình đào tạo cho nhân viên trong bộ phận
  - Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan
 • Yêu cầu chung:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
  - Sử dụng thành thạo vi tính
  - Luôn đảm bảo công việc của cấp dưới được thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.
  - Có trách nhiệm, cẩn thận, tự tin, sang tạo và hợp tác

4. Nhân viên làm báo cáo và lập chiến lược : (cho G2)

 • Nhiệm vụ:
  - Phân tích đánh giá nhà cung cấp để đưa ra chiến lược mua phù hợp
  - Phân tích dữ liệu
  - Làm báo cáo & báo cáo cho cấp trên hàng tháng
  - Quản lý các hoạt động giảm giá thành
  - Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan
 • Yêu cầu chung:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, ưu tiên biết tiếng Nhật
  - Sử dụng thành thạo vi tính
  - Luôn đảm bảo công việc của cấp dưới được thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.
  - Có trách nhiệm, cẩn thận, tự tin, sang tạo và hợp tác

Trở về