Phương châm hoạt động

Kyosei...

Kyosei...

Phương châm hoạt động của tập đoàn Canon là Kyosei, âm Hán – Việt là “Cộng Sinh”. Nghĩa hẹp của từ này là “Cùng sống và làm việc vì lợi ích chung”. Tuy nhiên, với tập đoàn Canon, từ này được hiểu theo nghĩa rộng là: “Tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hoá, cùng nhau chung sống và làm việc hoà hợp để hướng tới tương lai”. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới vẫn còn tồn tại sự bất cân bằng trong nhiều lĩnh vực như nghề nghiệp, mức thu nhập hay môi trường sống. Chính điều này đã gây cản trở cho việc thực hiện phương châm này. Giải quyết sự mất cân đối này là một nhiệm vụ mà tập đoàn Canon đặt ra và đang triển khai tích cực theo đúng phương châm “Kyosei” của mình. Các công ty quốc tế ngày nay cần phải thúc đẩy các mối quan hệ không chỉ với khách hàng của mình và các công ty mà họ có quan hệ, mà còn phải giữ mối quan hệ với các quốc gia khác và quan tâm đến vấn đề môi trường. Các công ty cũng cần phải chịu trách nhiệm trước những tác động đến môi trường và xã hội do các hoạt động của họ gây nên. Chính vì lý do này, mục tiêu mà Canon đặt ra là góp phần làm phồn vinh thế giới và hạnh phúc của nhân loại, từ đó dẫn đến tăng trưởng liên tục và đưa thế giới tiếp cận gần hơn với phương châm KyoseiCộng Sinh này.

Living and working for a common good.