Phòng Cảm biến hình ảnh (CIS)

Nhân viên hành chính

 • Nhiệm vụ:
  - Phụ trách công việc văn phòng. Quản lý việc chấm công.
  - Lập kế hoạch sản xuất cho phòng.
  - Quản lý, đặt hàng linh kiện, nguyên liệu phụ trợ sản xuất.
  - Quản lý, báo cáo chi phí sản xuất.
  - Quản lý nhân lực phục vụ sản xuất.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định, chính sách và quy trình của phòng, bộ phận và của công ty có liên quan đến an ninh, bảo mật về công nghệ, kinh doanh, tiền lương và tuyển dụng.
  - Có trách nhiệm và tính tự giác cao với nhiệm vụ.
  - Có tinh thần làm việc theo nhóm.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.

Nhân viên Sản xuất

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý ca sản xuất. Chỉ thị cho công nhân thực hiện nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch.
  - Bố trí nhân lực và máy triển khai sản xuất.
  - Báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày.
  - Đào tạo về an toàn, các quy định và các quy trình khác cho công nhân.
  - Hợp tác với nhân viên chất lượng trong việc phân tích, đưa ra giải pháp khi phát sinh sự cố
  - Đánh giá hiệu quả công việc của công nhân.
  - Báo cáo, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh trong quá trình sản xuất
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Nhận chỉ thị từ cấp trên và triển khai đến cấp dưới.
  - Có tinh thần tập thể, trợ giúp các đồng nghiệp khác, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Nhân viên Chất lượng

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý chất lượng của sản phẩm cảm biến hình ảnh theo tiêu chuẩn.
  - Thống kê, phân tích tình trạng hàng lỗi để tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp cải tiến.
  - Giải quyết các sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất.
  - Đào tạo, hướng dẫn thực hiện chỉ thị mới liên quan đến chất lượng sản phẩm.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có khả năng đào tạo, hướng dẫn công việc cho công nhân.
  - Có tinh thần tập thể, trợ giúp các đồng nghiệp khác, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Nhân viên Chất lượng

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý chất lượng của sản phẩm cảm biến hình ảnh theo tiêu chuẩn.
  - Thống kê, phân tích tình trạng hàng lỗi để tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp cải tiến.
  - Giải quyết các sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất.
  - Đào tạo, hướng dẫn thực hiện chỉ thị mới liên quan đến chất lượng sản phẩm.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có khả năng đào tạo, hướng dẫn công việc cho công nhân.
  - Có tinh thần tập thể, trợ giúp các đồng nghiệp khác, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Nhân viên Đổi mới sản xuất

 • Nhiệm vụ:
  - Tiến hành phân tích bố trí vị trí làm việc, thao tác, quy trình sản xuất để tìm ra lãng phí đưa ra ý tưởng và tiến hành cải tiến loại bỏ lãng phí.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có khả năng đào tạo, hướng dẫn công việc cho công nhân.
  - Cần cù, sáng tạo trong việc phân tích hiện trạng, đưa ý tưởng cải tiến.
  - Có tinh thần tập thể, trợ giúp các đồng nghiệp khác, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Nhân viên Bảo dưỡng thiết bị

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý các loại dụng cụ, thiết bị, đồ gá phục vụ sản xuất.
  - Lập, thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các loại dụng cụ, thiết bị, đồ gá.
  - Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động đổi mới sản xuất liên quan đến chất lượng, giảm thời gian sửa chữa dụng cụ thiết bị.
  - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có tinh thần trách nhiệm với công việc, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.
  - Có tinh thần làm việc theo nhóm.

Trở về