Phòng quản lý sản xuất (PDC)

Bộ phận quản lý Sản phẩm mới

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý/ theo dõi tiến trình chuẩn bị cho sản phẩm mới của tất cả các phòng ban trong toàn nhà máy Thăng Long và Tiên Sơn.
  - Quản lý đặt linh kiện dùng cho sản xuất sản phẩm mới.
  - Báo cáo tiến trình chuẩn bị và sản xuất sản phẩm mới cho Giám đốc nhà máy.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt.
  - Có khả năng thu thập và xử lý thông tin để làm báo cáo tới cấp trên.
  - Có năng lực quản lý nhóm từ 05 người trở lên.
  - Có khả năng giao tiếp, phối hợp với các phòng ban liên quan.
  - Có khả năng thuyết trình trước đám đông dể tổ chức các cuộc họp có quy mô toàn nhà máy.
  - Sử dụng excel thành thạo.

Bộ phận quản lý Sản xuất hàng loạt

 • Nhiệm vụ:
   Làm việc trực tiếp với Canon Inc. để:
  - Lập kế hoạch sản xuất dài hạn cho toàn bộ Nhà máy Thăng Long và Tiên Sơn.
  - Lập kế hoạch tuyển công nhân cho các phòng ban sản xuất.
  - Lập kế hoạch xuất hàng.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức và khả năng lập kế hoạch dài hạn.
  - Có khả năng thu thập và xử lý thông tin để làm báo cáo tới cấp trên.
  - Có năng lực quản lý nhóm từ 05 người trở lên.
  - Có khả năng giao tiếp và phối hợp với các phòng ban có lien quan.
  - Có khả năng nói trước đám đông để tổ chức các cuộc họp có quy mô toàn Nhà máy.
  - Sử dụng Excel thành thạo.

Bộ phận đặt hàng linh kiện

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý việc đặt linh kiện dùng cho Sản xuất hàng loạt.
  - Quản lý hàng tồn kho ( sổ sách).
  - Quản lý việc xuất hàng cho bên ngoài.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt và khả năng lập kế hoạch dài hạn.
  - Có khả năng thu thập và xử lý thông tin để làm báo cáo tới cấp trên.
  - Có năng lực quản lý nhóm từ 05 người trở lên.
  - Có khả năng giao tiếp, phối hợp với các phòng ban có liên quan.
  - Có khả năng thuyểt trình trước đám đông để tổ chức các cuộc họp có quy mô toàn nhà máy.
  - Sử dụng thành thạo Excel.

Bộ phận cải tiến

 • Nhiệm vụ:
  - Nghiên cứu tiến trình hoạt động của các bộ phận để cải tiến những điểm không phù hợp.
  - Nghiên cứu áp dụng IT vào công việc.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt và khả năng lập kế hoạch dài hạn.
  - Có khả năng thu thập và xử lý thông tin để làm báo cáo tới cấp trên.
  - Có năng lực quản lý nhóm từ 05 người trở lên.
  - Có khả năng giao tiếp, phối hợp với các phòng ban có liên quan.
  - Có khả năng thuyểt trình trước đám đông để tổ chức các cuộc họp có quy mô toàn nhà máy.
  - Sử dụng thành thạo Excel.

Trở về