Tuyển dụng > Tuyển dụng nhân viên cấp cao

Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm ứng cử viên làm việc cho các vị trí sau đây:

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

Từ 31/10/2017 đến 09/11/2017
1. Chuyên viên Phòng Tin học (LBP IT)

Chính sách tuyển dụng