CHÍNH SÁCH & THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH & THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Công ty TNHH Canon Việt Nam thấu hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với bạn.

Công ty TNHH Canon Việt Nam (sau đây được gọi là “Công ty”, “Canon Việt Nam”, “Chúng tôi”) cam kết luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và luôn quan tâm, tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Theo đó, chính sách & thông báo về quyền riêng tư này (“Thông báo”) bao gồm mục đích và các hoạt động thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ dữ liệu cá nhân (gọi chung là “Xử lý”) khi bạn giao dịch hoặc tương tác với Chúng tôi, với tư cách là khách, đối tác kinh doanh hay đối tượng khác không phải công nhân viên của Công ty (còn gọi là “Người ngoài Công ty”).

1. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một số mục đích nhất định và thích hợp, tuân thủ các quy định pháp luật. Cụ thể, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo các mục đích chính như sau:

- Nhằm duy trì an toàn, an ninh của Canon Việt Nam;

- Nhằm xác thực danh tính của cá nhân khi giao dịch hoặc tương tác với Chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất;

- Nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh hằng ngày của Công ty, đảm bảo việc tổ chức Công ty ổn định, hiệu quả và tuân thủ pháp luật;

- Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu cá nhân cũng như Công ty;

- Nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật, quy định nội bộ và các hoạt động thanh tra, kiểm tra từ bên ngoài cũng như nội bộ Công ty.

2. THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1. Nguồn thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ nhiều nguồn, bao gồm:

- Dữ liệu cá nhân bạn trực tiếp cung cấp cho Chúng tôi khi vào khuôn viên Công ty hoặc thông qua tương tác trực tiếp khác (websites, các trang mạng xã hội, v.v);

- Dữ liệu cá nhân được Chúng tôi tự động thu thập, như ghi nhận qua camera an ninh, bản ghi điện thoại, cookies,…;

- Dữ liệu cá nhân được Chúng tôi thu thập từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ quan nhà nước, các nền tảng của bên thứ 3.

Khi liên hệ với Chúng tôi, bạn có thể sẽ được yêu cầu, nhưng không bắt buộc, cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, trong trường hợp không cung cấp những dữ liệu cá nhân này, Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập của bạn hoặc từ chối thực hiện các tác vụ liên quan.

2.2. Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập

Các dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn các loại sau đây:

- Thông tin cá nhân:

• Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên khác (nếu có);

• Giới tính;

• Ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch;

• Thẻ căn cước công dân, hộ chiếu tương đương, các tài liệu, giấy tờ khác được cơ quan nhà nước ban hành nhằm nhận dạng một cá nhân;

• Hình ảnh cá nhân, đặc điểm sinh trắc học hoặc sinh học (VD: dữ liệu về vân tay, nhận diện mống mắt và khuôn mặt,…);

• Tình trạng hôn nhân;

- Thông tin liên hệ:

• Địa chỉ, nơi ở thường trú, nơi ở tạm trú, nơi ở hiện tại;

• Số điện thoại, email, tài khoản;

- Thông tin số:

Tài khoản số trên các nền tảng trực tuyến, thông tin thể hiện hoạt động và lịch sử trên môi trường mạng, địa chỉ IP, cookies.

Tùy mục đích sử dụng trong từng trường hợp cụ thể, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số hoặc toàn bộ các dữ liệu trên đây.

Lưu ý, khi bạn đồng ý và cung cấp cho Chúng tôi các dữ liệu cá nhân được yêu cầu thì được coi như bạn đã hiểu tất cả vấn đề liên quan và cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

3. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

3.1. Cơ sở xử lý dữ liệu cá nhân

Cơ sở để xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với từng mục đích cụ thể.

Mục đích Căn cứ chung/ căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu
- Nhằm xác thực danh tính của bạn và đăng ký khi thăm Công ty
- Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh của con người, tài sản và Công ty nói chung; ngăn ngừa tội phạm và lừa đảo bằng ghi chép hình ảnh, âm thanh, video của người thông qua camera an ninh trong và ngoài khuôn viên Canon Việt Nam
- Nhằm ghi nhận thông tin ứng viên và hỗ trợ theo quy trình tuyển dụng của Công ty
- Nhằm xác nhận thông tin và hỗ trợ người liên hệ
- Nhằm thực hiện các hoạt động xã hội và hoạt động khác
- Nhằm tuân thủ quy định và các hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ/ bên ngoài
- Nhằm quản lý và vận hành các hoạt động kinh doanh
• Các nghĩa vụ luật định
• Quyền lợi hợp pháp của Chúng tôi
• Được sự đồng thuận của chủ thể dữ liệu (khi cần thiết)
• Theo nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và tuân thủ luật pháp địa phương của Chúng tôi
- Nhằm thực hiện hợp đồng hoặc chuẩn bị ký kết hợp đồng
- Nhằm tuân thủ luật pháp và các quy định khác
- Nhằm thực hiện các hoạt động khác theo quyết định của người có thẩm quyền
• Các nghĩa vụ luật định
• Hợp đồng
• Theo nhu cầu thực hiện hoạt động kinh doanh có trách nhiệm và tuân thủ luật pháp địa phương của Chúng tôi

Nếu chủ thể dữ liệu cá nhân là trẻ em từ 7 tuổi trở lên, Chúng tôi cam kết chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em khi có sự đồng thuận của trẻ em và cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ.

3.2. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân theo sự đồng thuận của bạn, kể từ thời điểm bạn chuyển giao dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Các dữ liệu cá nhân này sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết, theo các mục đích được đề cập trong Thông báo này hoặc theo yêu cầu của luật.

Trong trường hợp dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi đang có không phải bắt buộc lưu trữ theo quy định pháp luật, nhu cầu trong kinh doanh hoặc các mục đích thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân đã đạt được, Chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh hóa các dữ liệu này một cách an toàn và bảo mật.

Nếu bạn rút lại sự đồng thuận xử lý dữ liệu cá nhân, Chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi nhận được yêu cầu rút lại sự đồng thuận, trừ khi luật có quy định khác.

3.3. Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Là một thành viên của doanh nghiệp toàn cầu, cũng như theo yêu cầu của hợp đồng, Chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trong hoặc ngoài nước, trong Tập đoàn Canon và các bên thứ ba đáng tin cậy, với sự đồng thuận của bạn và luôn tuân thủ quy định pháp luật:

- Các công ty trong Tập đoàn Canon: dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ, chuyển giao và sử dụng bởi Tập đoàn Canon cho mục đích kinh doanh và tổ chức hoạt động;

- Các nhà cung cấp dịch vụ : bao gồm các nhà cung cấp bên ngoài thực hiện dịch vụ cho Công ty. Nhà cung cấp và một số nhân viên nhất định chỉ được phép thay mặt Chúng tôi truy cập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện một số công việc theo yêu cầu và hướng dẫn của Chúng tôi. Mọi nhà cung cấp đều được yêu cầu phải giữ bí mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn;

- Các bên thứ ba khác: liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chúng tôi mà không phải nhà cung cấp, có thể là các công ty phân tích dữ liệu, những người có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra hoạt động và tổ chức của Công ty, v.v;

- Chính Phủ, các cơ quan hữu quan và cơ quan thi hành luật: vì lý do pháp lý trong một số trường hợp nhất định như sau:

• Tuân thủ nghĩa vụ luật định;

• Theo yêu cầu của luật pháp và cơ quan chức năng;

• Vì quyền, lợi ích hợp pháp và an ninh, an toàn của bạn, của Công ty, của các bên thứ ba hay của công;

• Một số trường hợp khác.

Dù trong trường hợp nào, Canon Việt Nam, bằng mọi nỗ lực hợp lý, sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn với hệ thống an ninh thích hợp. Trong đó, dữ liệu chỉ được truy cập bởi những người có thẩm quyền, nhằm giảm thiểu tối đa khả năng truy cập trái phép, rò rỉ hay bất kỳ sự xâm phạm dữ liệu khác.

4. QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Khi tiến hành thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của các chủ thể, bên cạnh tuân thủ các nghĩa vụ theo pháp luật, Chúng tôi luôn ghi nhận và tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chủ thể dữ liệu có một số quyền hợp pháp sau:

- Quyền được biết: Chủ thể dữ liệu có quyền được biết đầy đủ, rõ ràng về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình bao gồm các thông tin về mục đích xử lý; loại dữ liệu; cách thức xử lý; hậu quả thiệt hại có thể xảy ra; thời hạn xử lý; thông tin của tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Quyền đồng ý: Chủ thể dữ liệu được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Khi bạn đồng ý, chúng tôi có quyền hợp pháp xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng các thông tin mà bạn đã biết về việc này.

- Trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn và chủ thể khác liên quan, chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn khi chưa có sự đồng ý.

- Quyền truy cập: Chủ thể dữ liệu được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn.

- Quyền rút lại sự đồng ý: Chủ thể dữ liệu được quyền rút lại sự đồng ý của mình. Tuy nhiên hành động này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được chúng tôi tiến hành trước đó. Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo những hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ ngừng và yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan khác ngừng xử lý dữ liệu của bạn khi nhận được văn bản về việc rút lại sự đồng ý.

- Quyền xóa dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được xóa hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của mình.

- Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được yêu cầu hạn chế xử lý một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình.

- Quyền cung cấp dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được yêu cầu cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác đến trụ sở của chúng tôi để yêu cầu cung cấp dữ liệu. Trong phạm vi dữ liệu được kiểm soát, chúng tôi sẽ thông báo giải quyết yêu cầu phù hợp.

- Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Chủ thể dữ liệu được phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị.

- Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Chủ thể dữ liệu có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện đến Cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện có bất kỳ hành vi vi phạm trong quá trình xử lý dữ liệu ảnh hưởng đến quyền lợi của mình.

- Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.

- Quyền tự bảo vệ: ngoài các quyền cơ bản trên, chủ thể dữ liệu có các quyền khác liên quan để tự bảo vệ quyền của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý rằng, trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo kịp thời quyền lợi của chủ thể dữ liệu, lợi ích của Nhà nước hoặc các chủ thể khác (nếu có); hoặc trong trường hợp yêu cầu của bạn không có cơ sở pháp lý, Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hạn chế các quyền trên của bạn. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng giải quyết các yêu cầu của bạn một cách hợp pháp và nhanh chóng. Như đã đề cập, bạn có quyền khiếu nại với Chúng tôi nếu cho rằng quyết định được đưa là không hợp lý.

5. THÔNG TIN TIẾP NHẬN PHẢN HỒI VÀ KHIẾU NẠI

Với thông báo này, chúng tôi đã cung cấp những thông tin về quyền và nghĩa vụ liên quan của CVN và của chủ thể dữ liệu trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Thông báo Quyền riêng tư này hoặc việc xử lý dữ liệu của CVN hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về hành vi vi phạm có thể xảy ra, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

- Công ty TNHH Canon Việt Nam - Trụ sở:

• Lô A1, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam

• Điện thoại: 024 3881 2111

- Công ty TNHH Canon Việt Nam - chi nhánh Quế Võ

• Lô B1, KCN Quế Võ, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

• Điện thoại: 022 2362 2111

- Công ty TNHH Canon Việt Nam - chi nhánh Tiên Sơn

• Số 12, đường TS10, KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

• Điện thoại: 022 2371 2111

6. THÔNG BÁO CẬP NHẬT

Thông báo này là một phần của Quy định Bảo vệ dữ liệu cá nhân, ban hành bởi Canon Việt Nam ngày 14 tháng 08 năm 2023.

Nội dung trong Thông báo này có thể được thay đổi nếu có bất kỳ thay đổi nào trong quy định của Công ty hoặc quy định pháp luật. Khi đó, “Ngày cập nhật” dưới đây sẽ được thay đổi.

Ngày cập nhật: ngày 14 tháng 08 năm 2023.

Ban hành và phê duyệt bởi

CÔNG TY TNHH CANON VIỆT NAM

SHIGEYUKI OKAMOTO

Tổng giám đốc