Phòng kế toán (ACC)

 • Nhiệm vụ:
  - Thực hiện các công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính, kế toán theo quy định của nhà nước, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán….
  - Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo về vấn đề liên quan.
  - Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ nộp, thanh toán nợ.
  - Tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác quản lý, sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất ( như quản lý hàng tồn kho, tài sản cố định, nguồn vốn, chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành…) thông qua các báo cáo quản trị và vận hành hệ thống quản lý nội bộ.
  - Phân tích thông tin, số liệu kế toán, lập ngân sách và dự báo về tài chính để tham mưu, đề xuất các giải pháp cho Ban giám đốc phục vụ yêu cầu quản trị và ra quyết định kinh tế, tài chính của công ty.
 • Yêu cầu chung:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Kỹ năng vi tính tốt.Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ tiếng Nhật.
  - Có khả năng làm việc theo nhóm.

Trở về