Phòng lắp ráp (ASSY)

Nhân viên hành chính

 • Nhiệm vụ:
  - Phụ trách công việc văn phòng. Quản lý việc chấm công.
  - Đào tạo, kiểm tra và ghi chép về kết quả đào tạo nhân viên mới.
  - Bổ xung và thực hiện quy trình ISO.
  - Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đổi mới sản xuất liên quan tới chất lượng giá thành hoặc giao hàng.
  - Quản lý, báo cáo chi phí sản xuất.
  - Đặt hàng, quản lý nguyên vật liệu phụ trợ sản xuất.
  - Quản lý nhân lực phục vụ sản xuất. Giải quyết chế độ phúc lợi của lao động.
  - Phối hợp các nhóm, bộ phận thực hiện công việc liên quan.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định, chính sách và quy trình của phòng, bộ phận và của công ty có liên quan đến an ninh, bảo mật về công nghệ, kinh doanh, tiền lương và tuyển dụng.
  - Có trách nhiệm và tính tự giác cao với nhiệm vụ.
  - Có tinh thần làm việc theo nhóm.

Nhân viên Sản xuất

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý ca sản xuất. Chỉ thị cho công nhân thực hiện nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch.
  - Báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày.
  - Hợp tác với nhân viên chất lượng trong việc phân tích, đưa ra giải pháp khi phát sinh sự cố.
  - Lập và thực hiện các kế hoạch cải tiến sản xuất.
  - Đánh giá hiệu quả công việc của công nhân.
  - Báo cáo, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Nhận chỉ thị từ cấp trên và triển khai đến cấp dưới.
  - Có tinh thần tập thể, trợ giúp các đồng nghiệp khác, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Nhân viên Chất lượng

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý chất lượng của linh kiên đầu vào, sản phẩm máy in theo tiêu chuẩn.
  - Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động đổi mới sản xuất liên quan đến chất lượng.
  - Giải quyết các sự cố liên quan đến chất lượng sản phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất.
  - Đào tạo, hướng dẫn thực hiện chỉ thị mới liên quan đến chất lượng sản phẩm.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có khả năng đào tạo, hướng dẫn công việc cho công nhân
  - Cần cù, sáng tạo trong việc phân tích nguyên nhân sự cố và đưa ra ý tưởng cải tiến.
  - Có tinh thần tập thể, trợ giúp các đồng nghiệp khác, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Nhân viên Bảo dưỡng thiết bị

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý các loại dụng cụ, thiết bị, đồ gá phục vụ sản xuất trên dây chuyền lắp ráp.
  - Lập, thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các loại dụng cụ, thiết bị, đồ gá, đảm bảo hoạt động của dây chuyền.
  - Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động đổi mới sản xuất liên quan đến chất lượng, giảm thời gian sửa chữa dụng cụ thiết bị.
  - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có khả năng đào tạo, hướng dẫn công việc cho công nhân
  - Cần cù, sáng tạo trong việc phân tích nguyên nhân sự cố và đưa ra ý tưởng cải tiến.
  - Có tinh thần trách nhiệm với công việc, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Trở về