Phòng Quản lý công nghệ (EMG)

 • Nhiệm vụ:

  Nhân viên phụ trách đào tạo:
  - Lập và triển khai các kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của các bộ phận về yêu cầu đào tạo nhân viên.
  - Xây dựng và thực hiện quy trình đào tạo như điều chỉnh, phân công lịch dạy cho trainer, sắp xếp các lớp cho trainee, chuẩn bị tài liệu đào tạo, thiết bị đào tạo...
  - Hỗ trợ để nâng cao chất lượng đào tạo như trao đổi với giảng viên về phương pháp đào tạo, sắp xếp lịch dạy của giáo viên người Nhật để bổ sung kiến thức cho giảng viên.
  - Lập báo cáo tình hình đào tạo hàng tháng.
  - Đề xuất với cấp trên trực tiếp về mọi ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của bộ phận.

  Nhân viên hành chính:
  - Tiến hành công việc theo chỉ thị của cấp trên theo đúng quy trình Plan - Do - See và Chỉ thị - thực hiện - báo cáo ...
  - Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình công việc lien quan đến hỗ trợ triển khai sản phẩm.
  - Hỗ trợ phòng kỹ thuật trong việc quản lý tài liệu, trang thiết bị hỗ trợ nghiên cứu sản phẩm.
  - Lập báo cáo hàng tháng các hoạt động quản lý.
  - Đề xuất với cấp trên trực tiếp về mọi ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của bộ phận.
  - Lập kế hoạch và triển khai, thực hiện, theo dõi hoạt động đi công tác phục vụ cho nghiên cứu sản phẩm mới của phòng ban kỹ thuật.
  - Sắp xếp, đàm phán với các công ty Canon thành viện lien quan.
  - Lập kế hoạch và triển khai, thực hiện, quản lý tài sản cố định của toàn nhà máy.

 • Yêu cầu công việc:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt và có khả năng lập kế hoạch đào tạo.
  - Chịu trách nhiệm làm báo cáo, phân tích và có các hoạt động phù hợp.
  - Luôn đảm bảo công việc của cấp dưới được thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.
  - Có khả năng giao tiếp cũng như có kỹ năng thuyết trình.

Trở về