Phòng vận tải (LOG)

Nhân viên quản lý Xuất - Nhập khẩu

 • Nhiệm vụ:
  - Lập và triển khai các kế koạch nhận hàng, xuất hàng nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và yêu cầu của khách hàng.
  - Thực hiện và giám sát việc mở tờ khai để nhận hàng, xuất hàng đúng thời hạn yêu cầu.
  - Lập và triển khai các báo cáo cho hải quan theo yêu cầu của luật hải quan.
  - Đề xuất với cấp trên trực tiếp về mỗi ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của bộ phận.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức và có khả năng lập kế hoạch nhận hàng, xuất hàng.
  - Chịu trách nhiệm làm báo cáo, phân tích và tổ chức các hoạt động phù hợp.
  - Luôn hỗ trợ và đảm bảo công việc của cấp dưới được thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận để thực hiện công vịêc có liên quan.
  - Có khả năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình trước các cấp lãnh đạo.

Nhân viên quản lý kho hàng

 • Nhiệm vụ:
  -Lập và triển khai các kế hoạch đóng nhằm đáp ứng tiến độ xuất hàng.
  - Thực hiện và giám sát việc đóng hàng, xuất hàng đúng thời hạn yêu cầu.
  - Lập và triển khai kế hoạch về nhân sự, quản lý nhân sự của từng nhóm trong phòng.
  - Lập và thực hiện việc bảo quản hàng hoá theo yêu cầu.
  - Tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiến độ xuất hàng.
  - Đề xuất với cấp trên trực tiếp về mỗi ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của nhóm, phòng.
 • Yêu cầu cơ bản:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức và có khả năng lập kế hoạch về quản lý kho, hàng hóa, nhân sự.
  - Chịu trách nhiệm làm báo cáo, phân tích và tổ chức các hoạt động phù hợp.
  - Luôn hỗ trợ và đảm bảo công việc của cấp dưới được thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận để thực hiện công việc có liên quan.
  - Có khả năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình trước các cấp lãnh đạo.

Trở về