Phòng Sản xuất bản mạch điện tử (PCB)

Nhân viên hành chính

 • Nhiệm vụ:
  - Phụ trách công việc văn phòng. Quản lý việc chấm công.
  - Đào tạo, kiểm tra và ghi chép về kết quả đào tạo nhân viên mới.
  - Bổ xung và thực hiện quy trình ISO.
  - Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động đổi mới sản xuất liên quan tới chất lượng giá thành hoặc giao hàng.
  - Báo cáo kết quả sản xuất.
  - Phối hợp các nhóm, bộ phận thực hiện công việc liên quan.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định, chính sách và quy trình của phòng, bộ phận và của công ty có liên quan đến an ninh, bảo mật về công nghệ, kinh doanh, tiền lương và tuyển dụng.
  - Có trách nhiệm và tính tự giác cao với nhiệm vụ.
  - Có tinh thần làm việc theo nhóm.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.

Nhân viên Sản xuất

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý ca sản xuất. Chỉ thị cho công nhân thực hiện nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch.
  - Quản lý hoạt động của các máy móc, thiết bị.
  - Đào tạo về an toàn, các quy định và các quy trình khác cho công nhân.
  - Hợp tác với nhân viên chất lượng trong việc phân tích, đưa ra giải pháp khi phát sinh sự cố.
  - Đánh giá hiệu quả công việc của công nhân.
  - Báo cáo, giải quyết các vấn đề bất thường phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Nhận chỉ thị từ cấp trên và triển khai đến cấp dưới.
  - Có tinh thần tập thể, trợ giúp các đồng nghiệp khác, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Nhân viên Bảo dưỡng thiết bị

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý, thiết lập thông số làm việc các máy móc thiết bị (Máy cấp bản mạch, máy gắn linh kiện, lò hàn…)
  - Quản lý các loại dụng cụ, thiết bị, đồ gá phục vụ sản xuất.
  - Lập, thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các loại máy móc, dụng cụ, thiết bị, đồ gá.
  - Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động đổi mới sản xuất liên quan đến chất lượng, giảm thời gian sửa chữa dụng cụ thiết bị.
  - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng các loại dụng cụ, thiết bị.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có khả năng đào tạo, hướng dẫn công việc cho công nhân.
  - Cần cù, sáng tạo trong việc phân tích nguyên nhân sự cố và đưa ra ý tưởng cải tiến.
  - Có tinh thần trách nhiệm với công việc, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty..

Trở về