Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm

 • Nhiệm vụ:

  Hỗ trợ Ban giám đốc xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống quản lý chất lượng.
  - Xây dựng, quản lý và phát triển các quy trình chất lượng trong toàn nhà máy.
  - Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên các phòng ban về hệ thống quản lý chất lượng.
  - Tổ chức đánh giá nội bộ nhằm củng cố lại thiếu sót trong việc quản lý tại phòng ban.

  Hướng các hoạt động tuân theo mọi tiêu chuẩn an toàn.
  - Luôn liên lạc, trao đổi với công ty mẹ và cập nhật các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm.
  - Phối hợp với các phòng ban khác nhằm đảm bảo việc tuân thủ nọi dung các tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất một cách triệt để.

  Tiến hành đánh giá sản xuất thử nghiệm chuẩn bị cho sản phẩm mới.
  - Tiếp nhận công nghệ sản phẩm mới thông qua quy trình đào tạo nghiệm ngặt ở nước ngoài cũng như trong nước.
  - Lên kế hoạch đánh giá cho sản phẩm mới. Cùng các phòng ban và Công ty mẹ giải quyết triệt để các vấn đề trong sản xuất thử nghiệp trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt.

  Phối hợp với các phòng Kỹ thuật, Sản xuất để.
  - Kiểm tra, cải tiến và phê duyệt các công đoạn sản xuất.
  - Khi cần thiết, tổ chức các dự án để xử lý các vấn đề phát sinh trong sản xuất.

  Tiến hành kiểm tra lại công đoạn sản xuất, thành phẩm.
  - Kiểm tra lấy mẫu: kiểm tra hàng thành phẩm.
  - Kiểm tra công đoạn: kiểm tra dụng cụ, thao tác, tài liệu và hồ sơ trên dây chuyền sản xuất.
  - Kiểm tra trực tiếp: kiểm tra 100% các sản phẩm trên dây chuyền trước khi đóng gói.

  Là cửa sổ để liên lạc với bên ngoài về các vấn đề chất lượng.
  - Tiếp nhận phàn nàn từ phía khách hàng.
  - Phối hợp với các phòng ban để đưa ra hướng giải quyết.ư
  - Lập danh sách hồ sơ lưu lại toàn bộ các phàn nàn về chất lượng.

  Là đại diện cho công ty trước các tổ chức chứng nhận, đánh giá bên ngoài.
  - Định hướng các hoạt động ở các phòng ban để phù hợp với nội dung chứng nhận tiêu chuẩn của công ty.
  - Hợp tác với đoàn đánh giá để  kiểm tra quy trình, thực tế làm việc của tất cả các phòng ban.
  - Tiến hành xử lý các lỗi phát hiện trong.

  Tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến chất lượng.
  - Tổ chức, tham gia các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, giảm tổn thất nội bộ và báo cáo định kỳ hàng tháng, hằng năm lên Ban lãnh đạo và Trụ sở chính - Tập đoàn Canon.
  - Thu nhập và tổ chức họp hàng tháng để đưa ra nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề phát sinh nhằm liên tục cải tiến chất lượng.

Trở về