Mục đích

  • Nhằm thu hút và kêu gọi các tình nguyện viên tham gia vào các hoạt động xã hội cùng Canon Việt Nam
  • Nhằm đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội Việt Nam nói chung cũng như sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của Việt Nam nói riêng.
  • Thúc đẩy khuyến khích mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ hành động vì cộng đồng, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

 

Tay chung tay, tôi và bạn, vì một tương lai tươi sáng cho mọi người