Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 7/2022

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất IJP 2 (MFE2)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Phòng phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
4. Nhân viên Phòng phòng Quản lý và Cải tiến kỹ thuật (TIM)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
5. Nhân viên Phòng Kỹ thuật sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-E)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
6. Nhân viên phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
7. Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 1 – khối điện (MFE1)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
8. Nhân viên phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
9. Nhân Viên kỹ thuật phòng Sản xuất PCB
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
10. Nhân viên Phòng đúc nhựa (TL Molding)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
11. Phòng Sản xuất Cảm biến hình ảnh (CIS-P) – Khối sản xuất
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
12. Nhân viên Phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
13. Nhân viên phòng máy và công cụ sản xuất (MTP- Machine & Tool Production)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
14. Nhân viên Phòng Công nghệ đóng gói sản phẩm (PKE)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
14. Nhân viên Phòng Công nghệ đóng gói sản phẩm (PKE)

Nhân viên Kỹ Thuật(Hệ cao đẳng):

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Phòng quản lí chất lượng cảm biến hình ảnh (CIS-QA)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Nhân viên làm việc tại Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Phòng quản lí lắp ráp (ASSY) - Vị trí tổ trường dây chuyền sản xuất
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
4. Phòng Kỹ thuật sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-E)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
5. Nhân viên Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1 (PME1)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
6. Nhân viên Phòng Dự án đổi mới sản xuất (M.I.P)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
7. Nhân viên Phòng Công nghệ PCB (PCB production)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
8. Kỹ thuật viên phòng Đúc nhựa (MOLD)
Từ 22/09/2022 đến 02/10/2022
9. Nhân viên cải tiến chất lượng phòng Sản xuất Cảm biến hình ảnh (CIS-P) – Khối sản xuất / quản lý chất lượng

Nhân viên Hành chính:

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Nhân viên làm việc tại Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Phòng Điều phối chung (GIP)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Nhân viên Phòng quản lý lắp ráp- ASSY M
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
4. Nhân viên phòng Chiến lược điều phối (PUS)
- Bộ phận mua hàng
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
5. Nhân viên phòng quản lý điều phối-PUC
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
6. Nhân viên phòng Mua hàng (IJP PUR)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
7. Nhân viên phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
8. Nhân viên G3 phòng xúc tiến đổi mới sản xuất (IJ PIA)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
9. Nhân viên biên phiên dịch tiếng Nhật-Phòng Phát triển nhân sự MHD
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
10. Nhân viên phòng Kế toán (ACC)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
11. Nhân viên phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2): Nhân viên quản lý linh kiện [Inventory]
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
12. Nhân viên phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2) -Nhân viên thiết kế dòng chảy linh kiện
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
13. Nhân viên phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2) -Nhân viên quản lý xưởng sản xuất [MC]
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
14. Nhân viên phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2) -Nhân viên điều phối đơn hàng [DO issuer]

Nhân viên Tin học:

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Nhân Viên Phòng Công nghệ thông tin (IT) - Vị trí IT Engineer
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Nhân Viên Phòng Ép nén kim loại (MSD)-Vị trí IT
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Nhân viên phòng quản lí sản xuất số 2 (TL PDC2)) - Nhân viên tin học [IT]

Nhân viên Tin học - Hệ Cao đẳng:

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Phòng phòng đúc nhựa (TL Molding)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Nhân viên phòng quản lí sản xuất số 2 (TL PDC2)) - Nhân viên tin học [IT]

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Hệ Đại Học

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Phòng công nghệ sản xuất số 1 (LBP MFE1)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Nhân viên Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
4. Nhân viên Phòng quản lý MO/MS (MMM)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
5. Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 1 - MQA1
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
6. Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 2 (MQA2)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
7. Phòng ép nén kim loại (MSD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
8. Phòng phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
9. Phòng công nghệ linh kiện (PAE)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
10. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
11. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
12. Phòng công nghệ sản phẩm số 1 (PE1)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
13. Phòng công nghệ sản phẩm số 2 (PE2)

Hệ Cao Đẳng

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Phòng quản lý MO/MS (MMM)

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Phòng điều phối chung (GIP)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Phòng Hành chính nhân sự (HR-GA)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Phòng quản lý sản xuất số 1 (PDC1)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
4. Phòng mua hàng (PUR)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
5. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
6. Phòng quản lý MO/MS (MMM)

Nhân viên Hành chính - Hệ Cao đẳng:

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Phòng mua hàng (PUR)

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

Nhân viên Kỹ Thuật:

Hệ Đại Học

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Phòng Công nghệ sản phẩm số 2 (PE 2)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
4. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
5. Phòng Công nghệ sản xuất IJP số 3 (MFE 3)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
6. Phòng Dự án đổi mới sản xuất M.I.P

Hệ Cao Đẳng:

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Phòng Dự án cải tiến sản xuất (MIP)

Nhân viên Hành chính:

Hệ Đại học

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Phòng Hành chính nhân sự (HRGA)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
2. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)

Hệ Cao đẳng

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
3. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)

Nhân viên Tin học:

Từ 09/11/2023 đến 26/11/2023
1. Phòng Tin học (IT)

Chính sách tuyển dụng